DEF2
HUR4
HUR4
YUP1
HUR3
BAN2
INS0
HUR0
HUR2
BAR0
BOR0
HUR0
COL1
HUR1
HUR1
BOR0
HUR1
SLO1
HUR0
SPC0
EST2
HUR1
SPC1
HUR0
HUR0
ROS2
RAC-
HUR-
HUR-
RIV-
BEL-
HUR-
HUR-
ARG-
TIG-
HUR-
HUR-
ASL-
LAN-
HUR-
HUR-
GOD-
SAR-
HUR-
HUR-
UNI-
CCO-
HUR-
GIM-
HUR-
HUR-
NOB-
IND-
HUR-
HUR-
ATT-
BOC-
HUR-
HUR-
TAL-