BOC5
TIG3
BAR1
BOC3
BOC1
UNI2
COR0
BOC0
BOC0
BAN3
BOC0
5
COR0
6
SLO2
BOC1
BOC1
TAL0
ARG2
BOC0
BOC3
EST1
PAT3
BOC0
BOC2
PLA1
AAG0
BOC1
RAC-
BOC-
BOC-
ROS-
DEF-
BOC-
BOC-
ATT-
COL-
BOC-
BOC-
RIV-
LAN-
BOC-
BOC-
HUR-
GOD-
BOC-
BOC-
VEL-
GIM-
BOC-
BOC-
ALD-
SAR-
BOC-
NOB-
BOC-
BOC-
IND-